İÇME SUYU POMPA VE PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

27.11.2023 // 10:30:00 İhaleler

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İçme Suyu Pompa ve Parçaları Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1189683
1-İdarenin
a) Adı : TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.sok. No:1 Kat:5 Destek Hiz.Müd. Merkez TOKAT 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası : 3562140460 - 3562140460
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İçme Suyu Pompa ve Parçaları Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
54 Kalem İçme Suyu Pompa ve Parçaları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Keskin Kuyu Depolarına Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye Müteakip 60 takvim günü içerisinde teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.Sok.No:1 Kat:5 Destek Hiz.Müd. TOKAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

 Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin bu belgelerden birini yeterlik tablosunda beyan etmesi yeterlidir.
İsteklilerin Yetkili Satıcılık Belgesi veya İmalatçı olduğunu gösteren belgeler sadece aşağıdaki kalemler için geçerlidir.
İstekli Yetkili Satıcılık Belgesi beyan ettiyse; İdarece beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin talep edilmesi halinde, İstekli Firma 24, 25, 26, 27, 28 ,29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. Kalemler için Yetkili Satıcılık Belgesi sunacaktır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

3, 4 ve 5. Kalemler için TS EN 60898-1 ve VDE Belgesi teklif ile birlikte sunacaktır
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalemler için VDE Belgesi, RoHS Belgesi, UL sertifikası ve ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi teklifle birlikte sunacaktır.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalemler için ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır
20, 21, 22, 23. Kalemler için UL sertifikası, ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleri teklifle birlikte sunacaktır
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Kalemler için ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve ISO 17025 belgeleri teklifle birlikte sunucaktır.
37. Kalem için CE Belgesi teklif ile birlikte sunacaktır
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. Kalemler Paslanmaz dalgıç elektropomp için TS 11146 Belgesini teklif ile birlikte sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale sonrasında 1’er adet olmak üzere Teklif veren tüm isteklilerden  firmalardan numune istenecektir. Numunelerin üzerinde ilgili firma adı- ihale kalem numarası yazılı olacak şekilde idarenin belirlediği yere teslim edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.