ÇOCUK OYUN GRUBU VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

06.10.2023 // 10:30:00 İhaleler

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk Oyun Grubu ve Ekipmanları Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/948014
1-İdarenin
a) Adı : TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.sok. No:1 Kat:5 Destek Hiz.Müd. Merkez TOKAT 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası : 3562142020 - 3562140460
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çocuk Oyun Grubu ve Ekipmanları Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
49 Kalem Çocuk Oyun Grubu ve Ekipmanları alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirlediği yerlere teknik şartnameye uygun şekilde teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirlediği yerlere teknik şartnameye uygun şekilde 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.10.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Alipaşa Mah. Gazipaşa 1.Sok No:1 Kat:5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü TOKAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
-Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarla düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- TS EN 1176-1 /19.11.2018 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
2- TS EN 1176-2+AC / 16.12.2019 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
3- TS EN 1176-3 /19.11.2018 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )

4-TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri

4- TS EN 1176-6+AC / 24.04.2019 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

5- TS EN 16630 / 23.10.2015 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz Ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları

6- Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan Çocuk Oyun Grubu , Yan elemanlar ve spor aletleri  için  her bir model için ayrı ayrı (ONAYLI MODEL BAZLI EVRAKI) ihale dosyasında sunulacaktır.

7- TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )

8-(TS 13578 Yetkili servisler- Salıncak, tahterevalli, kaydırak vb. oyun alanı elemanları için – kurallar) ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

9-TS EN 71-3:2019 e göre polietilen madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. ( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.)

10-TS EN 71-2 Oyuncak güvenliği polietilen malzemeler (kaydırak, korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçalar) için olumlu yanmazlık test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. (Bu rapor Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.)

11-TS EN 71-3:2013 e göre renkli metal malzemeler madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır ( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuarından alınmış olmalıdır.

12-TS EN 9227:2017 standardı gereğince 1500 saat olumlu korozyon raporu ihale dosyasında sunulacaktır ( Bu test Türk Akreditaston Kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.

13- ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 7.500.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale dosyasında sunulacaktır


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.