TATLI VE UNLU MAMÜLLERİ SATIN ALINACAKTIR

27.09.2023 // 13:30:00 İhaleler

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tatlı ve Unlu Mamülleri Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/897041
1-İdarenin
a) Adı : TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.Sok.No:1 Kat:4 İşletme ve İştirakler Müd. 60200 Merkez TOKAT 60100 Merkez - TOKAT 60100 Merkez - TOKAT MERKEZ / TOKAT 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası : 3562142220-1102 - 3562140460
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Tatlı ve Unlu Mamülleri Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
33 Kalem Tatlı ve Unlu Mamulleri Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerine teslimi yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip sözleşme süresi içinde peyderpey idarenin ihtiyacı halinde talebi üzerine istenilen ürünlerin en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.09.2023 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tokat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Alipaşa Mahallesi Gazi Paşa 1.Sokak Kapı No:1 Kat:4 TOKAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler Teknik Şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacaklardır. Şartname sıra numarasına göre  "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" hazırlanacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde verilecek malzemenin markası açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır. İstekli tarafından Teknik Şartnameye uygun marka teklif edilmez ise , teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.