TOKAT BELDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

27.09.2022 // 14:00:00 İhaleler

      Madde 1-:  Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Tokat Belediyesine ait    Kaşıkçı bağları  Mahallesi Vali Ayhan Çevik caddesinde 1 adet işyeri, Mehmet Paşa Mahallesi Çekenli İş Merkezin alt katta ve üst kat olmak üzere  3 adet  işyerleri olmak üzere toplam dört  adet işyerleri ve Kabe-i Mescit Mahallesi Destebaşı mevkiinde buluna   arsa kira  ihalesi 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince; açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 1 yıllık kira ihalesi Belediye Encümen odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

    Madde 2- : İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verecekler. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde, vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir.

   Madde 3- :İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden her bir işyeri ve arsa için ayrı ayrı 50,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. İşyerleri ve ile ilgili Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden bilgi edinilebilir.

   Madde 4 –İhalesi yapılacak taşınmaz bilgileri

SN

MAHALLE

MEVKİİ

 

 

CİNSİ

M2

İŞY NO

ADA

PARSEL

1 YILLIK TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Karşıyaka

Kaşıkçı Bağları Mah Vali Ayhan Çevik caddesi

İşyeri

68,00

10 nolu

1736

12

16.000,00 ₺

480,00 ₺

27.09.2022

14:00

2

Meydan

Mehmet Paşa mah Çekenli  İş Merkezi  alt kat

İşyeri

13,00

Z-14 nolu

2308

1

11.500,00 ₺

345,00 ₺

27.09.2022

14:10

3

Meydan

Mehmet Paşa mah Çekenli  İş Merkezi  üst kat

İşyeri

31,00

133 nolu

2308

1

4.500,00 ₺

135,00 ₺

27.09.2022

14:20

4

Meydan

Mehmet Paşa mah Çekenli İş Merkezi  üst kat

İşyeri

31,00

103 nolu

2308

1

4.000,00 ₺

120,00 ₺

27.09.2022

14:30

5

Meydan

Mehmet Paşa mah Çekenli  İş Merkezi  üst kat

İşyeri

32,00

105 nolu

2308

1

4.000,00 ₺

120,00 ₺

27.09.2022

14:40

6

Yaş Meydan

Kabe-i Mescit Destebaşı  Sokak

Arsa

190,00

 

243

21

5.700,00 ₺

171,00 ₺

27.09.2022

14:50

Madde 5- :İhaleye girecek istekliler, 26.09.2022 günü saat 17: 00 e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri

Madde 6- :Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.  Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi halinde, ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

A) Gerçek Kişilerden İstenilen Belgeler:

a)-Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

b)- Nüfus cüzdan sureti

c)- Kanuni ikametgâh belgesi.

d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

 e)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

f)- İhaleye vekaleten girecekler için noter  tasdikli  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  

 B) Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler:

 a)- Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

 b)-Tüzel kişilik adına  yetkili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri  (aslı),  Ticaret ve Sanayi odasından ihalenin yapıldığı  yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge                

 c)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

 d)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

        Keyfiyet İlan Olunur.                                                                                                              

                                                                                                                                                                                       TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI