TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

08.11.2021 // 16:00:00 İhaleler

Madde 1:  Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Tokat Belediyesine ait Tokat Merkez Kaleardı mevkii  Yeni yurt Mahallesi Mevlana caddesinde bulunan İmar Planında E= 1.00, Yençok =  30,50 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan   gayrimenkulün  satış  ihalesi; 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince; açık artırma usulü ile Belediyemiz Sosyal Tesislerinde Encümen  huzurunda  yapılacaktır.

Madde 2: İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Su İşleri Müdürlüğüne verecekler İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3:    İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden 150, 00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

İli

Tokat

Arsa pay/ Payda

Tam

İlçesi

Merkez

Tahmini Bedel TL

1.250.184,00  TL

Mahalle/Köy

Kaleardı

Geçici Teminat TL

37.505,52 TL

Cinsi

   Arsa

İhale Tarihi

09.11.2021

Pafta

   H37

İhale Saati

16:00

Ada/ Parsel

2231/9

Taşınmaz No

96469235

Yüzölçümü m2

961,68 M2

Encümen Tarih/ Karar No

05.10.2021/553

Meclis  Tarih/ Karar No

06.12.2018/128

     

     

 

 

 

 

Madde 5: İhaleye girecek isteklerin 08.11.2021 günü saat 17: 00’e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Su İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 6: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

A)  Gerçek Kişilerden istenen belgeler:

a)-Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

       b)- Nüfus cüzdan sureti

    c)- Kanuni ikametgâh belgesi.

    d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

    e)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

 f)- İhaleye vekaleten girecekler için  noter  tasdikli  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

 B) Tüzel Kişiliklerden istenen belgeler;

 a)- Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

     b)-Tüzel kişilik adına yetkili, olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi     

          odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge                

     c)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

 d)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

 

       Keyfiyet İlan Olunur.