Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

09.02.2022 Sayfa


Önemli Not:

Saklama ve imha politikasının Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile uyumlu olarak oluşturulabilmesi için öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan bağımsız olarak Tokat Belediyesi bünyesinde bu Yönetmelik’e uyum çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili Yönetmelik’in 9’uncu maddesinde yer alan “Kurum Arşivi” ve “Merkez Arşiv”lerinin oluşturulması, oluşturma ve düzenleme esnasında “Arşiv Mekanlarının Düzenlenmesi” standardının dikkate alınması, 6’ncı madde uyarınca “Kurum Belge Yöneticileri” ile her bir birim için “Birim Belge Yöneticilerinin” belirlenmesi gibi aksiyonların Kurum tarafından alınması gerekmektedir.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanması ve Uygulanması Yükümlülüğüne İlişkin Bilgilendirme

KVKK’nın 16. maddesi uyarınca VERBİS’e kaydolmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. Bu politikanın amacı, veri sorumlusunun bünyesinde bulunan kişisel verilerin ne kadar süre ile saklanacağı ve ne zaman imha edileceğine dair kurallar bütünü oluşturmaktadır. Ayrıca bu politikanın oluşturulması, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü “kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınabilecek idari tedbirler” arasında yer almaktadır.

Kişisel verinin saklama ve imha süreleri belirlenirken; kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak veri sorumlusunun meşru menfaatinin geçerli olacağı süre, kişisel verinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre, belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı, hukuki yükümlülük gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verilerin saklanmak zorunda olduğu süre, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda belirtilen kıstaslara uygun olarak saklama sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen süreler içerisinde işlenme amacı ortadan kalkan kişisel verinin periyodik imha kontrol sürecinde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hukuki bir zorunluluktur. Aksi durum, TCK’nın 138. maddesinde yer alan verilerin yok edilmemesi suçunun ihlali niteliğini taşıyabilecektir.  

TOKAT BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

 1. 1.  POLİTİKANIN AMACI

Hazırlanan işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (‘‘Politika’’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK’’ veya ‘‘Kanun’’) ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (‘‘Yönetmelik’’) başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca Tokat Belediyesi (“Belediye”) saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul, esas, saklama, silme ve imha sürelerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Tokat Belediyesi tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun gerçekleştirilir.

 

 1. 2.   TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme/ Anonimleştirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Belediye

Tokat Belediye Başkanlığı

Çalışan/Stajyer

Tokat Belediyesi çalışanları veya stajyerleri.

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollardan işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVKK, Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Silme

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi, dizin.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yok Etme

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

 1. 3.   DÜZENLENEN KAYIT ORTAMLARI

Tokat Belediyesi bünyesinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklere uygun bir şekilde aşağıdaki kayıt ortamlarında hassas bir şekilde muhafaza edilir.

Elektronik ortamlar:

 • Sunucular (etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, vb.)
 • MS office dosyaları
 • Tokat Belediyesi bilgisayarları (masaüstü, dizüstü)
 • Ağ cihazları
 • Mobil cihazlar ve içerisindeki saklama alanları (telefon, tablet vb.)
 • Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri
 • Bulut sistemleri
 • Yazıcı
 • Fotoğraf makinesi
 • Kamera
 • Tarayıcı
 • Fotokopi makinesi
 • Manyetik bantlar
 • Optik diskler (CD, DVD, vb.)
 • Çıkartılabilir diskler (USB, hafıza kartı, vb.)
 • Zimbra
 • Netsis
 • Oracle
 • File server
 • Dhcp
 • Dc
 • ERP sistemi
 • Cisco c170
 • Exchange server
 • Roma
 • Ms dynamics
 • Crm sistemi
 • Muhasebe operasyon sistemi
 • SQL veri tabanı
 • MySQL veri tabanı
 • CRM server
 • Nebim

Elektronik olmayan ortamlar:

 • Birim dolapları
 • Birim arşivi
 • Kurum arşivi
 • Arşiv
 • Kâğıt
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi defteri, aday değerlendirme formları)
 1. 4.   KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tokat Belediyesi bünyesinde bulunan kişisel veriler hizmetlerin sunulması ve bireylerin bu hizmetlerden etkin, kesintisiz bir şekilde yararlanması ve bu hizmetlerin sürdürülebilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, çalışan hak ve menfaatlerinin planlanması, tedarik ve iş ortağı süreçlerinin planlanması ve  yürütülmesi, etkin iletişimin sağlanması, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, vatandaşa yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi, gerekli kalite ve standart denetim süreçlerinin yerine getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, kurumsal iletişimin sağlanması, güvenliğin sağlanması, istatistiksel çalışmaların yapılması, analiz çalışmalarının yapılması, raporlama çalışmalarının yapılması, imzalanan sözleşme ve protokollerin yüklediği edimlerin ifa edilmesi, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması veya ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, yazılı, basılı ve elektronik dergi ve bülten çalışmalarının yapılması, arşiv süreçlerinin işletilmesi, tedarik zincirinin yürütülmesi amaçlarıyla aşağıda yer alan veri işleme şartları dahilinde İşbu Politikada belirtilen elektronik ya da elektronik olmayan ortamlarda güvenli ve hassas bir şekilde saklanır.

Tokat Belediyesi bünyesinde bulunan kişisel veriler aşağıda yer alan veri işleme şartlarının ortadan kalkması, açık rıza şartı ile işlenen kişisel verilerde açık rızanın geri alınması, kişisel veri işleme ve saklama amacının ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine imha edilir.

Veri İşleme Şartları

 • Kanun hükmünün varlığı,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle açık rızanın alınamaması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. 5.   SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,
 • 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik
 • Stajyer Yönetmeliği
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 1. 6.   KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİNİN VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.       
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri envanteri hazırlanmıştır.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 1. 7.   KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verileri imha etmeye (silmeye, yok etmeye ve anonim hale getirmeye) yönelik Tokat Belediyesi bünyesinde bulunan uygulamalar aşağıdaki gibidir:

Kişisel Verilerin Silinmesi

 • Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler: Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
 • Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
 • Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
 • Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 • Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
 • Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 • Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 • Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
 1. 8.   KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALANLARIN UNVANLARI, BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARI

Kurumun tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

Arşivlerde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için; arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya ilgili belge yöneticisinin başkanlığında, arşivden görevlendirilecek iki personel ile belgeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birim amiri tarafından görevlendirilecek, bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilci olmak üzere beş kişilik bir Ayıklama ve İmha Komisyonu kurulur.

Personel

Birim

Görev tanımı

Tokat Belediyesi Belediye Başkanı

Kurum Bünyesi

Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.

Kurum Belge Yöneticisi

Kurum Bünyesi

Belgelerin dosyalanması, saklanması, ayıklanması, tasfiyesi, hizmete sunulması ve transferi işlemlerinin Kurum adına yönetilmesinden sorumludur.

Birim Belge Yöneticisi

İlgili Birim

Belgelerin dosyalanması, saklanması, ayıklanması, tasfiyesi, hizmete sunulması ve transferi işlemlerinin birim adına yönetilmesinden sorumludur.

Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı

Hukuk

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

Diğer Müdürlükler

Diğer Birimler

Görevlerine uygun olarak Politika’nın yürütülmesinden sorumludur.

 

 1. 9.   SAKLAMA VE İMHA SÜRECİ VE SÜRELERE İLİŞKİN TABLO

Tokat Belediyesi bünyesinde bulunan kişisel veriler; ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Tokat Belediyesi belirlediği saklama süresinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşların hukuka uygun taleplerinin karşılanması veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi amacıyla saklanmaktadır. 

 

Süreç (Faaliyet)

Saklama Süresi

İmha Süresi

Vatandaşlardan gelen Talep/Şikayetlerin Alınması

İlgili talep ve şikâyetin çözümlenmesinden itibaren 15 Yıl

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Denetim Tutanakları

Tutanağın tutulmasından itibaren 15 yıl

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Emlak Beyannameleri

Beyannamenin düzenlenmesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Gelen/Giden Evrak Süreçleri, Evrak Kayıt Fişleri ve Defterleri

Kayıtların yapıldığı tarihten itibaren 15 Yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

Muhtelif Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla Yapılan Yazışmalar Dosyası

 

15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Encümen Karar Ekleri

15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Encümen Kararları

15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Meclis, Encümen, Zabıta Kararları Kayıt Defterleri

 

30 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Çalışanların Özlük İşlemleri [Kamu Personeli Genel Tebliğinde (Seri No: 2) yer alan veriler]

Çalışanın işten ayrılmasından itibaren 101 Yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyerlere İlişkin Bilgiler

Stajyerin işten ayrılmasından itibaren 10 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanlarına İlişkin Bilgiler

Tedarikçi çalışanlarının işten ayrılmasından itibaren 10 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adaylarına İlişkin Bilgiler

Çalışan adaylarının başvurularının alınmasından itibaren 3 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçilere Ait Bilgiler

Tedarikçilerle son ilişki kurma tarihinden itibaren15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

Personelin İlgili Birimde Bulunan Özlük ve Sicil Dosyaları Dışındaki Çalışmakta Olduğu Birimlerin Tuttuğu Şahıs Dosyaları

İşten ayrılmasından itibaren 50 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sosyal Yardım Kampanyaları ve Giyecek Yardımı Ile Ilgili Yazışmalar

 

Yazışmaların bitiminden itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tahsilat ve Tahakkuk Defteri

 

İşlemlerin bitiminden itibaren 30 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Görevlendirmelerle İlgili Personele Yapılan Ödeme Evrakı, Avans Talebi, Oluru, Senedi Ve Bunlarla Ilgili Yapilan Yazışmalar

 

Yazışmanın bitiminden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mal Beyanı İşleri Dosyası

 

Personelin ayrılmasından itibaren 55 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Cenaze Duyuruları

 

Duyurunun yapılmasından itibaren 7 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşe Giriş-Çıkış Kayıtları/PDKS/İmza Föyleri

Kayıt tarihinden itibaren 15 Yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurum İçi Yazışma Süreçleri

İlgili yazışmanın bitiminden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Talimat Niteliğinde Yazılar

İlgili yazışmanın yapılmasından itibaren 30 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Adli, İdari ve İcra Dava Dosyaları ile İlgili Mütalaa Süreçleri

Mütalaanın verilmesinden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki Mütalaalara İlişkin Süreçler

Mütalaanın verilmesinden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mahkemelerden ve Benzeri Kuruluşlardan Gelen Görüş Talepleri Ve İlgili Birimce Verilen Görüşler

 

Görü verilmesinde itibaren 30 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Adli Dava Dosyalarına İlişkin Süreçler

Dava süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İdari Dava Dosyalarına İlişkin Süreçler

Dava süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İcra Dosyalarına İlişkin Süreçler

İcra süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kanuni Düzenlemeler Hakkında Verilen Görüşler

Görüşün verilmesinden itibaren 20 yıl

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Denetim Raporlarına İlişkin Süreçler

Denetim raporunun oluşturulmasından itibaren 20 yıl

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurum Faaliyetlerinin Basında Duyurulması Amacıyla Hazırlanan İçerik Süreçleri

İçeriklere son halinin verilmesinden itibaren 20 yıl

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Yeri Açma Ruhsat Dosyaları (Kapananlar İçin)

Kapanmadan itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hafta Tatili Çalışma Ruhsat Dosyası (Kapananlar İçin)

Kapanmadan itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Yeri Tutanakları

Tutanağın düzenlenmesinden 10 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Teminat Mektupları

İşlemlerin bitiminden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

Taksi ve Dolmuş Ruhsat Dosyaları (Ruhsatı Sona Erenler İçin)

 

Sona ermeden itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

Esnaf ve Sanatkârlar Teftiş Defteri

 

Teftişin tamamlanmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Esnaf Dosyaları

15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

Belediye Sınırları Dışından, Belediye Mezarlığına Defin İçin Yapılan Müracaatlarla İlgili Dosyalar

 

İlgili kişi tarafından müracaat edilmesinden itibaren 10 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sponsorluk Süreçleri

Sponsorluk süreçlerinin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Etkinlik Süreçlerinin Yürütülmesi

Etkinliğin tamamlanmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ön İnceleme ve İnceleme Raporları Süreçler

Raporların tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tetkikat ve Tahkikat Süreçleri

Süreçlerin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Disiplin Soruşturma Raporu Süreçleri

Raporun tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Teftiş Süreçleri

Sürecin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Suç Duyuruları

Suç duyurularının alınmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Zimmet Defterleri Süreçleri

Defterin kullanım süresinin dolmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Seyahat/Konaklama Süreçleri

Seyahatin yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Bütçe Çalışmaları, Teklifler, Faaliyet Dosyaları, Raporlar, Yatırım Uygulama Dosyaları

 

15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Günlük, Haftalık, Aylık Çalışma Ve Faaliyet Raporları

 

5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Özel Hukuk Sözleşme Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Lojman Tahsisine İlişkin Süreçler

Tahsisin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ödeme Emri Süreçleri

Ödeme emri süreçlerinin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Vergi İade İcmal Bordroları ve Vergi İade Zarfı Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Bütçe Süreçleri

Süreçlerin tamamlanmasının ardından 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Her Türlü Personel Ödemelerine İlişkin Süreçler

Özlük dosyası ile birlikte 101 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ödeme Evrakları

Ödemenin gerçekleşmesinden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Disiplin Kurulu Kararları

Özlük dosyası ile birlikte 101 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Personel ile İlgili Şikâyet Süreçleri

Şikâyet sürecinin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Açıkta Bulunan Kadrolara Açıktan Atama Süreçleri

Özlük dosyası ile birlikte 101 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Emekli Kesenekleri İcmal Bordroları Süreçleri

Özlük dosyası ile birlikte 101 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Komisyon Kararları

Komisyon karar tarihinden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Her Türlü Zimmet Tutanakları

Zimmet edilenin iadesinden itibaren 3 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İhale Komisyonu Karar Defteri

İhalenin gerçekleştirilmesinden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İSG Süreçleri

İSG süreçlerinde düzenlenen belgenin düzenlenme tarihinden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Teklif Süreçleri

Teklifin yapılmasından itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Proje Başvuru Dosyaları

Proje başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Log Kayıtları

Log kaydının alınmasından itibaren 10 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

5651 sayılı Kanun’dan Kaynaklanan Log Kayıtları

Log kaydının alınmasından itibaren 2 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi

Erişim süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kablosuz Ağ Yönetimi

Kablosuz ağ bağlantısının gerçekleştirilmesinden itibaren 2 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çağrı Merkezi Kayıtları

Kaydın alınmasından itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Arıza Bildirim/Arıza Bildirim Kapatma Formları

Formların düzenlenmesinden itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kamera Kayıtları

1 ay

Üzerine yazılarak imha edilir.

Yarışma-Çekiliş Süreçleri

Yarışma süreçlerinin tamamlanmasının ardından 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi Takip Süreçleri

Ziyaretin gerçekleştirilmesinden itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kamulaştırma Süreçleri

Kamulaştırmanın gerçekleşmesinin ardından 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Rezervasyon Bilgilerinin Tutulması

Rezervasyonun yapılmasının ardından 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İhale Süreçleri

İhalenin gerçekleştirildiği yılın sonundan itibaren 30 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Servis Şoför Dosyalarının Tutulması

Şoförler ile sözleşmesel ilişkinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Araç Takip Sistemleri

Konum bilgisinin alınmasından itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mutabakat Süreçleri

Mutabakatın yapılmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Evlendirme Dosyaları

30 yıl 

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Evlenme Kütüğü

101 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Abonelik İşlemleri

Aboneliğin bitiminden itibaren 10 yıl 

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Abonelik Arıza Bildirimleri

Arızanın giderilmesinden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Park Bakım/Düzenleme/Sulama / Ağaçlandırma Faaliyetleri İle İlgili Dosyalar

İşlemlerin bitiminden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Park İsimleri Onay Dosyası

 

İşlemlerin bitiminden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Yeşil Alanlarda Yapılan İlaçlamaların Program Ve Çalışma Raporları

Raporların hazırlanmasından itibaren 2 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Vergisel İşlemler

İlgili vergisel işlemin sona erdiği yılın sonundan itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Faturalara İlişkin Süreçler

Faturaların düzenlendiği yılın sonundan itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Eğitim Süreçleri

Eğitim sürecinin tamamlanmasından itibaren 10 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurumların Yangın Konusundaki Eğitim İsteklerine Ait Yazışmalar

Yazışmaların tamamlanmasından itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Yeri Açmak İçin İzin Alınmasına Dair Yazışmalar (Yangın Yönünden Yeterlilik Raporu)

Yazışmaların tamamlanmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Yangın Raporları

Raporun hazırlanmasından itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kiralama İşlemleri

Sözleşmenin bitiminden itibaren 15 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurumsal Kaynak Yönetimi Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Raporlama Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kurumsal Risk Yönetimi Süreçleri, Toplantı Kayıtları

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Saha Araştırması Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 10 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Gelen Ve Giden Evrak Kayıt Defterleri

30 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Planlama Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sivil Savunma Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Personel Vardiya/Nöbet Listeleri

Vardiya/Nöbet tarihinden itibaren 6 ay

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Komisyon Süreçleri

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kuruma Gelen Firma Çalışanı Bilgileri

Kuruma geliş tarihinden itibaren 5 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kabul Raporları

İlgili süreçlerin tamamlanmasından itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Gider Pusulası

Gider pusulası düzenleme tarihinden itibaren 20 yıl

 

Saklama süresini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Protokol Süreçleri

Özgeçmişler

Personel Listeleri

Organizasyon Şeması

Güncellikleri sürekli kontrol edilir.

 

 1. 10.              PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Periyodik imhanın gerçekleşeceği işlem zaman aralıkları Tokat Belediyesiyetkililerince belirlenmelidir. Ancak iki periyodik imha işleminin aralığı en fazla 6 ay olabilmektedir.

Kişisel verilerin imha edilmesine ilişkin yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında (Her yılın 1. ve 7. ayının içinde) gerçekleştirilir.

Silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin işlemlerin bulunduğu tutanaklar diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 10 yıl süre ile saklanır.